Ösztöndíjak, pályázatok

 • Magyar Pulmonológiai Alapítvány tudományos kutatási pályázata

  Határidő: 2021. december 31.

  A pályázat célja: a Magyar Pulmonológiai Alapítvány alapító okiratában meghatározott szakmai célok megvalósításának elősegítése valamint a hazai tüdőgyógyászattal kapcsolatos tudományos kutatómunka támogatása

  A tudományos kutatási pályázat keretösszege 9 millió forint.
  Egy pályázattal maximálisan 1,5 milló forint nyerhető el.

  E pályázat beadási határidejei a következők:

  - minden év december 31.

  A pályázatot elektronikusan a Magyar Tüdőgyógyász Társaság titkárságának ( mtt.titkarsag@koranyi.hu ), másolatban a Magyar Pulmonológiai Alapítvány titkárságára ( mikoss@koranyi.hu ) szükséges elküldeni.

  További hasznos információk a kapcsolódó dokumentumokban olvashatók!

 • Felhívás Böszörményi Miklós-díj 2022. évi adományozására

  Határidő: 2022. március 18.

  A díj alapításának célja, hogy az alapító - a Magyar Tüdőgyógyász Társaság - kitüntesse azokat az orvosokat, akik mindennapi munkájukkal jelentősen hozzájárultak a betegellátás színvonalának emeléséhez. Munkájuk során a betegek gyógyítása mellett a velük való etikus, empatikus foglalkozást tekintették fő feladatuknak. Elsősorban a tbc, de más tüdőbetegségek ellátása, gondozása terén is kiváló munkát végeznek, vagy végeztek pályájuk során.

  A díjazás feltételei: A díjjal az a büntetlen előéletű magyar állampolgárságú orvos tüntethető ki, aki a tüdőgyógyászat területén dolgozik, vagy nyugdíjasként azon a területen dolgozott legalább tíz éven keresztül. Kiemelkedően sokat tett a hazai tüdőgyógyászat érdekében, munkássága példaértékű a következő tüdőgyógyász generációk számára. Személyiségével, tevékenységével kifejezi azt a humánus hozzáállást is, ami a magas szintű szakmai munka mellett elengedhetetlen a többnyire szegény, szociális gondokkal, egyéb társbetegségekkel is küzdő gümőkóros, illetve egyéb tüdőbetegek ellátása során.

  A díj odaítéléséről az MTT elnöksége által felkért 5 tagú bizottság előterjesztése alapján az elnökség dönt. A bizottság felé javaslatot tehetnek a díjazott személyére a tüdőgyógyászat terén tevékenykedő orvosok és szakdolgozók mellett tüdőgyógyászati betegek is.

  A díjat kétévente egy alkalommal egy személy részére lehet odaítélni. Átadására mindig az MTT nagygyűlésén, a megnyitó ünnepség keretében kerül sor. A díj plakettből, díszoklevélből és pénzjutalomból áll.

  Az indoklást is tartalmazó javaslatokat legkésőbb 2022. március 18-ig várjuk a következő címre:
  Magyar Tüdőgyógyász Társaság Titkársága
  1121 Budapest, Korányi Frigyes út 1.
  email cím: mtt.titkarsag@koranyi.hu

  További részletek a "Kapcsolódó dokumentumok"-ban.

 • Kováts Ferenc Emlékérem

  Határidő: 2022. március 18.

  A Magyar Tüdőgyógyász Társaság az emlékéremmel a korszerű magyar pulmonológiát megalapozó és iskolateremtő Kováts Ferenc sen. munkásságának állít emléket. Kováts Ferenc professzor mindig kiemelkedő figyelmet fordított a kutatásra és a fiatal orvosok képzésére. Ennek a gondolatnak a jegyében az emlékérem is a fiatal tüdőgyógyászok szakmai elismerését szolgálja, amelynek alapítását Hutás Imre professzor kezdeményezte.

  Pályázati feltétel: 40 év alatti életkor és főállású munkaviszony a tüdőgyógyászati fekvő-, vagy járóbeteg ellátásban.

  Az emlékérem és a vele járó pályázati díj a jelölt addigi munkásságának az elismerése, ezért pályázati anyagként kérjük csatolni a szakmai életrajzot és publikációs jegyzéket. Az elbírálásban előnyben részesülnek a hazai kutatási tevékenységből származó munkák, illetve az első szerzőként jegyzett, nemzetközi folyóiratokban megjelent közleményeket bemutató pályázatok.

  A kétévente kiírt pályázatot a Magyar Tüdőgyógyász Társaság elnöksége által kijelölt bizottság bírálja el. Az érem csak egy alkalommal ítélhető oda. Az emlékérem átadására a Magyar Tüdőgyógyász Társaság nagygyűlésén kerül sor, ahol a nyertes 15 perces előadásban ismertetheti eddigi munkásságának eredményeit.

 • A Magyar Tüdőgyógyász Társaság pályázata TDK-s egyetemi hallgatók számára

  A 2021/2022-es tanévben sorra kerülő TDK konferenciákon pulmonológiai témakörben előadó hallgatók ismét pályázhatnak a Magyar Tüdőgyógyász Társaság 100 000 Ft-os támogatására.

  Az elhangzott előadás után kérjük, hogy az előadás címét és az absztraktot a konferencia programjával együtt a Magyar Tüdőgyógyász Társaság Tudományos Bizottsága elnökének, Dr. Antus Balázsnak küldjék meg e-mailben (antusb@hotmail.com), másolatban pedig a Magyar Tüdőgyógyász Társaság Titkárságának (mtt.titkarsag@koranyi.hu).

  A pályázatokat a tanév végén a Tudományos Bizottság bírálja el. Az előadások absztraktját a társaság Medicina Thoracalis c. lapjában megjelentetjük.

  Dr. Ostoros Gyula
  a Magyar Tüdőgyógyász Társaság elnöke

 • A Magyar Pulmonológiai Alapítvány pályázata az ERS HERMES vizsgán történő részvétel támogatására

  A pályázat célja
  A Magyar Pulmonológiai Alapítvány pályázatával szeretné elősegíteni a hazai tüdőgyógyászatban dolgozó fiatalok számára az ERS HERMES vizsgán történő részvétel lehetőségét.

  A pályázati támogatás az adott év vizsgadíjának megfelelő összeg, melynek kifizetése sikeres vizsgát követően utólagosan történik.

  A pályázat feltételei:

  • legalább kétéves MTT tagság, igazolt tagdíjfizetéssel,
  • felnőtt ill. gyermek tüdőgyógyászati szakvizsgával, vagy a tüdőgyógyászati szakképzés utolsó évében
  • 35 év alatti kor

  A pályázatot írásban kell beküldeni a vizsga sikeres letételének évében a Magyar Pulmonológiai Alapítvány Titkárságára (mikoss@koranyi.hu). A kérelemhez – melynek címzettje Dr. Csoma Zsuzsanna kuratóriumi elnök - csatolni kell az ERS HERMES vizsga elvégzését igazoló dokumentumot, a befizetett vizsga díjáról szóló elismervényt, valamint a tüdőgyógyászati szakvizsgáról ill. a tüdőgyógyászati szakképzés utolsó évében járó pályázóknak az erről szóló igazolást.

 • Magyar Pulmonológiai Alapítvány pályázata külföldi konferencián történő részvétel támogatására

  A pályázat célja: A Magyar Pulmonológiai Alapítvány szeretné elősegíteni pályázatával a hazai tüdőgyógyászok számára a külföldi konferenciákon való szereplés lehetőségét.

  A pályázati támogatás 250 000 (kettőszáz-ötvenezer) forint, amennyiben a pályázó első szerzős, elfogadott előadással, vagy poszterrel, külföldi kongresszusi részvételhez kér támogatást.

  A pályázatot írásban kell beküldeni a Magyar Pulmonológiai Alapítvány titkárságára (Magyar Pulmonológiai Alapítvány, 1529 Budapest, Pihenő út 1.)

  Részletek a "kapcsolódó dokumentumok"-ban.

 • Magyar Pulmonológiai Alapítvány ösztöndíja a tüdőgyógyászat tárgyában kimagasló eredményt elérő hallgatók gyakorlati képzéséhez

  Az ösztöndíj célja: A tüdőgyógyászat terén kimagasló tanulmányi eredményt elérő hallgatók (tanulmányi verseny, TDK, egyéb) speciális gyakorlati képzőhelyen történő fogadása, melynek során megismerkedhetnek olyan pulmonológiai tevékenységekkel, melyeket az egyetemi képzés alatt nem, vagy nem a kellő mélységében oktatnak. Az ösztöndíjakat egy-egy egyetemen egy évben 2-2 fő nyerheti el.

  Időtartam: Az ösztöndíj 6 hetes, nyári gyakorlat idejét támogatja

  A támogatás összege: Az alapítvány 100 000 (egyszázezer) forintot biztosít támogatásként az ösztöndíjat elnyert hallgatóknak. A gyakorlaton részt vevő hallgatók szállásáról és ellátásáról a fogadó képzőhely gondoskodik.

  A pályázati kérelmet a Magyar Pulmonológiai Alapítvány Titkárságára kell küldeni (mikoss@koranyi.hu). A pályázatnak tartalmaznia kell a tüdőgyógyászatból szerzett érdemjegyet, s ki kell térni arra, ha tanulmányi versenyen, TDK konferencián, vagy egyéb tudományos rendezvényen tüdőgyógyászati témájú prezentációval szerepelt a pályázó. Külön jelezzék a pályázók, ha tüdőgyógyászati témájú publikációnak akár első szerzői, akár társszerzői voltak.

  Az ösztöndíj megpályázásának részletei a kapcsolódó dokumentumokban olvasható!