Ösztöndíjak, pályázatok

 • A Magyar Tüdőgyógyász Társaság pályázata TDK-s egyetemi hallgatók számára

  (Aktualizálva: 2023. február)

  A 2022/2023-as tanévben sorra kerülő TDK konferenciákon pulmonológiai témakörben előadó hallgatók ismét pályázhatnak a Magyar Tüdőgyógyász Társaság 100 000 Ft-os támogatására.

  Az elhangzott előadás után kérjük, hogy az előadás címét és az absztraktot a konferencia programjával együtt a Magyar Tüdőgyógyász Társaság Tudományos Bizottsága elnökének, Dr. Antus Balázsnak küldjék meg e-mailben (antusb@hotmail.com), másolatban pedig a Magyar Tüdőgyógyász Társaság Titkárságának (mtt.titkarsag@koranyi.hu).

  A pályázatokat a tanév végén a Tudományos Bizottság bírálja el. Az előadások absztraktját a társaság Medicina Thoracalis c. lapjában megjelentetjük.

  Dr. Pápai-Székely Zsolt
  a Magyar Tüdőgyógyász Társaság elnöke

 • A Magyar Pulmonológiai Alapítvány készségfejlesztő pályázata a tüdőgyógyászat és a gyermektüdőgyógyászat területén dolgozó fiatal orvosok részére

  (Aktualizálva: 2023. február)

  A pályázat célja:
  Rangos európai, tudást és készséget gyarapító továbbképzésen (pl. ERS, WABIP, ESMO, ESOT, ESTS vagy külföldi egyetemek által szervezett nemzetközi kurzusok) való részvétel biztosítása az alábbi feltételeknek megfelelő orvosok részére.

  A támogatás összege: a mindenkori regisztrációs díj összege + 150 000 Ft (egyszázötvenezer forint).

  Az online megrendezésre kerülő kurzusok esetén a támogatás csak a regisztrációs díj összegét foglalja magába

  A pályázat beadásának feltételei:
  - a pályázónak legalább két teljes évi MTT tagsággal kell rendelkeznie igazolt tagdíjfizetéssel
  Az MTT Elnökségének és az MPA Kuratóriumának döntése alapján azon – igazolt tagsággal rendelkező - MTT tagok, akik mint rezidensek, ill. PhD nappali tagozatos hallgató orvosok, a tüdőgyógyászat területén dolgoznak, a képzés első két évében a pályázaton részt vehetnek 2 éves MTT tagság feltétele nélkül.
  - 40 év alatti életkor
  - A magyar tüdőgyógyászat ill. a gyermektüdőgyógyászat területén dolgozik
  - Alapjártasság az adott készségben azon a szakterületen, melyre a kurzus kiírása szól
  - Munkahelyi vezető ajánlása
  - A kurzus hivatalos nyelvének ismeretét igazoló okirat
  - A tervezett továbbképzésen való részvétel előzetes költségtervének (regisztrációs díj, szállás, utazás) benyújtása min. 1 hónappal a továbbképzés időpontja előtt
  - A támogatás 3 évente csak egyszer vehető igénybe.
  - A kurzus elvégzését követően a pályázónak igazolnia kell a részvételt az adott kurzuson, ill. 6 hónapon belül be kell számolnia arról, hogy miként hasznosítja a kurzuson szerzett ismereteket a klinikai munkájában.

  A pályázat beadása folyamatos, félévente legfeljebb 3 pályázat támogatható, azzal a kitétellel, hogy amennyiben ennél kevesebb pályázat érkezik be, a fennmaradó pályázati helyek átvihetők a következő félévre.

  Beküldés módja:
  Elektronikusan a Magyar Tüdőgyógyász Társaság (MTT) titkárságának ( mtt.titkarsag@koranyi.hu ), másolatban a Magyar Pulmonológiai Alapítvány (MPA) titkárságára (mikoss@koranyi.hu ).

  Döntés
  A Titkárság továbbítja a pályázatot az MTT Tudományos Bizottsága elnökéhez. Az MTT Tudományos Bizottsága, valamint a Társaság elnökének és az Ifjúsági Szekció képviselőjének javaslatára az MTT Elnökségének véleményével az MPA Kuratóriuma dönt a pályázat elnyeréséről.
  A pályázat pozitív elbírálása esetén a kifizetés a továbbképzés tervezett időpontja előtt leghamarabb 30 nappal lehetséges.

 • A Magyar Pulmonológiai Alapítvány ösztöndíja egyetemi hallgatók nyári gyakorlati képzéséhez

  (Aktualizálva: 2023. június)

  Az ösztöndíj célja:
  - a tüdőgyógyászat iránt érdeklődő egyetemi hallgatók gyakorlati képzőhelyen történő fogadása, melynek során megismerkednek a pulmonológiai betegellátás gyakorlatával, valamint olyan pulmonológiai tevékenységekkel, melyeket az egyetemi képzés alatt nem, vagy nem kellő mélységében oktatnak
  - a felnőtt tüdőgyógyász utánpótlás nevelés támogatása

  Időtartam: 4 hetes nyári gyakorlat

  Évenként elnyerhető ösztöndíjak:
  - egyetemenként 2 fő
  - további 2 helyre pályázhatnak határon túli magyar hallgatók is (képzésük csak egyetemtől független képzőhelyen valósulhat meg)

  Az ösztöndíj feltétele:
  - a belgyógyászati propedeutika tantárgy teljesítése (illetve határon túli hallgatók esetén ennek megfelelő min. egy féléves tárgy teljesítése)

  A támogatás összege:
  - egyetemi klinikán töltött gyakorlat esetén 100 000 (egyszázezer) forint
  - egyéb képzőhelyen töltött gyakorlat esetén 200 000 (kettőszázezer) forint
  Igény esetén a gyakorlaton részt vevő hallgatók szállásáról a fogadó képzőhely gondoskodik. Egy hallgató egy alkalommal részesülhet ösztöndíjban.

  Bírálati szempontok:
  - a hallgató motivációja
  - a pulmonológia tantárgy teljesítése előnyt jelent, de nem feltétel
  - belgyógyászat (propedeutika és egyéb szakágak) valamint pulmonológia tárgyból szerzett érdemjegy
  - egyéb klinikai, kutatási vagy egyetemi aktivitás

  Beküldendő dokumentumok:
  - önéletrajz, külön kiemelve a belgyógyászati tárgyakból és pulmonológiából szerzett érdemjegyeket, valamint a korábbi tudományos rendezvényen tartott előadásokat és tudományos publikációkat
  - motivációs levél
  - kísérőlevél megjelölve a gyakorlat helyét és tervezett idejét

  A gyakorlatot követő 4 héten belül a tapasztalatokról kérjük beszámoló benyújtását a Magyar Tüdőgyógyász Tásaság elnöksége és az Ifjúsági Szekció felé.

  A dokumentumokat a Magyar Pulmonológiai Alapítvány Titkárságának kell címezni (Mikoss Mária, mikoss@koranyi.hu)

  Jelentkezési határidő: minden év június 30.

 • Magyar Pulmonológiai Alapítvány pályázata külföldi konferencián történő részvétel támogatására

  (Aktualizálva: 2023. február)

  A pályázat célja: A Magyar Pulmonológiai Alapítvány szeretné elősegíteni pályázatával a hazai tüdőgyógyászok számára a külföldi konferenciákon való szereplés lehetőségét.

  A pályázati támogatás 250 000 (kettőszáz-ötvenezer) forint, amennyiben a pályázó első szerzős, elfogadott előadással, vagy poszterrel, külföldi kongresszusi részvételhez kér támogatást.

  A pályázat feltételei:
  - legalább kétéves MTT tagság, igazolt tagdíjfizetéssel (a kétéves tagság feltétele alól mentesülnek azon MTT ill. MTSZEDE tagok, akik mint rezidensek, vagy nappali tagozatos PhD hallgató orvosok, illetve nem orvos végzettségűek - biológus, gyógytornász, gyógyszerész - a tüdőgyógyászat területén dolgoznak)
  - elfogadott első szerzős absztrakt az adott konferencián
  - a támogatás 40 éves korhatár alatt évente, 40 év felett kétévente egyszer vehető igénybe.
  - kongresszuson való részvétel utólag nem támogatható
  - betegellátó osztályok vezetői, intézményvezetők és azok helyettesei nem jogosultak támogatásra

  A pályázatot írásban kell beküldeni a Magyar Pulmonológiai Alapítvány Titkárságára (mikoss@koranyi.hu). A kérelemhez – melynek címzettje Dr. Csoma Zsuzsanna kuratóriumi elnök - csatolni kell a kongresszus megnevezését, helyszínét, időpontját, az előadás absztraktját, valamint igazolást az absztrakt elfogadásáról.

 • A Magyar Pulmonológiai Alapítvány pályázata tudományos minősítés megszerzésének támogatására

  Határidő: 2023. március 31.

  (Aktualizálva: 2023. február)

  A pályázat célja:
  Elősegíteni a tüdőgyógyászat területén tevékenykedő szakemberek számára a tudományos minősítés megszerzését. A pályázat létrehívását Prof. Dr. Magyar Pál kezdeményezte.

  Pályázati feltételek:

  • a pályázónak legalább kétéves MTT tagsága van igazolt tagdíjfizetéssel
  • 45 évesnél fiatalabb
  • pulmonológiai szakterületen dolgozik
  • legalább középfokú nyelvvizsgával rendelkezik
  • rendelkezik a munkahelyi vezető engedélyével és ajánlásával
  • rendelkezik hazai elsőszerzős tudományos közleménnyel
  • igazoltan társszerzője egy külföldi kongresszusi absztraktnak
  • a pályázatát két nyelven adja be

  A pályázó külföldi továbbképzésének ideje alatt (maximum 12 hónapig) havi 1200 Euro-nak megfelelő valuta támogatásban részesül.
  Hazai továbbképzés esetén havi 150 000 forint támogatásban részesülhet.

  A pályázat elnyerése esetén a támogatott kutatómunka időszakának a befejezését követően 24 hónapon belül a PhD munkáját megfelelő formában leadja, 48 hónapon belül megvédi a PhD tudományos fokozatot. A pályázó vállalja, hogy a támogatott kutatási időszakot követően öt éven keresztül Magyarországon a tüdőgyógyászat területén dolgozik.

  A pályázatok beadási határideje minden évben március 31.
  A pályázatokat a Magyar Tüdőgyógyász Társaság titkárságára kell beküldeni (Magyar Tüdőgyógyász Társaság, 1525 Budapest, Pf.:48).

  A pályázatok odaítéléséről a MTT Tudományos Bizottságának javaslatára a MPA Kuratóriuma dönt.

  A pályázat egyéb részleteiről a MTT titkárságán (mtt.titkarsag@koranyi.hu) és a Magyar Pulmonológiai Alapítvány titkárságán (mikoss@koranyi.hu) lehet érdeklődni.

 • A Magyar Pulmonológiai Alapítvány pályázata az ERS HERMES vizsgán történő részvétel támogatására

  (Aktualizálva: 2023. február)

  A pályázat célja
  A Magyar Pulmonológiai Alapítvány pályázatával szeretné elősegíteni a hazai tüdőgyógyászatban dolgozó fiatalok számára az ERS HERMES vizsgán történő részvétel lehetőségét.

  A pályázati támogatás az adott év vizsgadíjának megfelelő összeg, melynek kifizetése sikeres vizsgát követően utólagosan történik.

  A pályázat feltételei:

  • legalább kétéves MTT tagság, igazolt tagdíjfizetéssel,
  • felnőtt ill. gyermek tüdőgyógyászati szakvizsgával, vagy a tüdőgyógyászati szakképzés utolsó évében
  • 35 év alatti kor

  A pályázatot írásban kell beküldeni a vizsga sikeres letételének évében a Magyar Pulmonológiai Alapítvány Titkárságára (mikoss@koranyi.hu). A kérelemhez – melynek címzettje Dr. Csoma Zsuzsanna kuratóriumi elnök - csatolni kell az ERS HERMES vizsga elvégzését igazoló dokumentumot, a befizetett vizsga díjáról szóló elismervényt, valamint a tüdőgyógyászati szakvizsgáról ill. a tüdőgyógyászati szakképzés utolsó évében járó pályázóknak az erről szóló igazolást.