Ösztöndíjak, pályázatok

 • A Magyar Tüdőgyógyász Társaság pályázata fiatalok számára az MTT 61. Nagygyűlésén történő részvétel támogatására

  Határidő: 2020. augusztus 15.

  A pályázati támogatás igénybe vehető az MTT 61. Nagygyűlésén (Budapest, 2020. augusztus 29 – szeptember 1.) a kongresszusi regisztrációra, az utazás és a szállás költségeire a kongresszus időtartamára.

  A pályázat feltételei:

  • legalább kétéves MTT tagság igazolt tagdíjfizetéssel (a kétéves tagság feltétele alól mentesülnek azon MTT tagok, akik mint rezidensek vagy nappali tagozatos PhD hallgató orvosok a tüdőgyógyászat területén dolgoznak),
  • tüdőgyógyászati szakképzésben való részvétel vagy a szakvizsgának 5 évnél nem régebben történő megszerzése,
  • 40 évnél fiatalabb életkor.

  Beküldés módja:

  Elektronikusan a Magyar Tüdőgyógyász Társaság Titkárságára (mtt.titkarsag@koranyi.hu) Dr. Antus Balázs, az MTT Tudományos Bizottságának elnöke számára címezve. A pályázatban fel kell tüntetni a pályázott összeget (max. 125 eFt/fő), illetve, hogy ezt a regisztrációra vagy az utazásra és/vagy a szállásra is kívánják-e fordítani. A kiadásokat minden esetben számlával kell igazolni, és azokat utólagosan az MTT Titkársága felé be kell mutatni. A pályázott összeg kifizetése a számlák alapján utólag történik.

  A pályázatok beérkezési sorrendben kerülnek elbírálásra a cég által biztosított keretösszeg határáig.

  A pályázat beadásának meghosszabbított határideje: 2020. augusztus 15.

  Jelen pályázat a GlaxoSmithKline Kft. támogatásával valósult meg

 • A Magyar Pulmonológiai Alapítvány készségfejlesztő pályázata a tüdőgyógyászat és a gyermektüdőgyógyászat területén dolgozó fiatal orvosok részére

  Határidő: 2020. augusztus 31.

  A pályázat célja:
  Az ERS által kiírt, tudást és készséget gyarapító kurzusokon való részvétel biztosítása az alábbi feltételeknek megfelelő orvosok részére.

  A támogatás összege: a mindenkori regisztrációs díj összege + 150 000 Ft (egyszázötvenezer forint).

  A pályázat beadásának feltételei:
  - a pályázónak legalább két teljes évi MTT tagsággal kell rendelkeznie igazolt tagdíjfizetéssel
  Az MTT Elnökségének és az MPA Kuratóriumának döntése alapján azon – igazolt tagsággal rendelkező - MTT tagok, akik mint rezidensek, ill. PhD nappali tagozatos hallgató orvosok, a tüdőgyógyászat területén dolgoznak, a képzés első két évében a pályázaton részt vehetnek 2 éves MTT tagság feltétele nélkül.
  - 35 év alatti életkor
  - a magyar tüdőgyógyászat területén dolgozik
  - angol nyelvvizsgát igazoló okirat
  - a tanfolyamon való részvételt igazoló hivatalos eredeti dokumentum
  - a támogatás 3 évente csak egyszer vehető igénybe

  A pályázat beadásának határideje: 2020. augusztus 31.

  Beküldés módja:
  Elektronikusan a Magyar Tüdőgyógyász Társaság (MTT) titkárságának ( mtt.titkarsag@koranyi.hu ), másolatban a Magyar Pulmonológiai Alapítvány (MPA) titkárságára ( mikoss@koranyi.hu ).

  Döntés
  A titkárság továbbítja a pályázatot az MTT Tudományos Bizottsága elnökéhez. Az MTT Tudományos Bizottság javaslatára az MTT Elnökségének véleményével az MPA Kuratóriuma dönt a pályázat elnyeréséről.

 • Magyar Pulmonológiai Alapítvány tudományos kutatási pályázata

  Határidő: 2020. december 31.

  A pályázat célja: a Magyar Pulmonológiai Alapítvány alapító okiratában meghatározott szakmai célok megvalósításának elősegítése valamint a hazai tüdőgyógyászattal kapcsolatos tudományos kutatómunka támogatása

  A tudományos kutatási pályázat keretösszege 9 millió forint.
  Egy pályázattal maximálisan 1,5 milló forint nyerhető el.

  E pályázat beadási határidejei a következők:

  - minden év december 31.

  A pályázatot elektronikusan a Magyar Tüdőgyógyász Társaság titkárságának ( mtt.titkarsag@koranyi.hu ), másolatban a Magyar Pulmonológiai Alapítvány titkárságára ( mikoss@koranyi.hu ) szükséges elküldeni.

  További hasznos információk a kapcsolódó dokumentumokban olvashatók!

 • A Magyar Pulmonológiai Alapítvány pályázata az ERS HERMES vizsgán történő részvétel támogatására

  A pályázat célja
  A Magyar Pulmonológiai Alapítvány pályázatával szeretné elősegíteni a hazai tüdőgyógyászatban dolgozó fiatalok számára az ERS HERMES vizsgán történő részvétel lehetőségét.

  A pályázati támogatás az adott év vizsgadíjának megfelelő összeg, melynek kifizetése sikeres vizsgát követően utólagosan történik.

  A pályázat feltételei:

  • legalább kétéves MTT tagság, igazolt tagdíjfizetéssel,
  • felnőtt ill. gyermek tüdőgyógyászati szakvizsgával, vagy a tüdőgyógyászati szakképzés utolsó évében
  • 35 év alatti kor

  A pályázatot írásban kell beküldeni a vizsga sikeres letételének évében a Magyar Pulmonológiai Alapítvány Titkárságára (mikoss@koranyi.hu). A kérelemhez – melynek címzettje Dr. Csoma Zsuzsanna kuratóriumi elnök - csatolni kell az ERS HERMES vizsga elvégzését igazoló dokumentumot, a befizetett vizsga díjáról szóló elismervényt, valamint a tüdőgyógyászati szakvizsgáról ill. a tüdőgyógyászati szakképzés utolsó évében járó pályázóknak az erről szóló igazolást.

 • Magyar Pulmonológiai Alapítvány pályázata külföldi konferencián történő részvétel támogatására

  A pályázat célja: A Magyar Pulmonológiai Alapítvány szeretné elősegíteni pályázatával a hazai tüdőgyógyászok számára a külföldi konferenciákon való szereplés lehetőségét.

  A pályázati támogatás 250 000 (kettőszáz-ötvenezer) forint, amennyiben a pályázó első szerzős, elfogadott előadással, vagy poszterrel, külföldi kongresszusi részvételhez kér támogatást.

  A pályázatot írásban kell beküldeni a Magyar Pulmonológiai Alapítvány titkárságára (Magyar Pulmonológiai Alapítvány, 1529 Budapest, Pihenő út 1.)

  Részletek a "kapcsolódó dokumentumok"-ban.

 • Magyar Pulmonológiai Alapítvány ösztöndíja a tüdőgyógyászat tárgyában kimagasló eredményt elérő hallgatók gyakorlati képzéséhez

  Az ösztöndíj célja: A tüdőgyógyászat terén kimagasló tanulmányi eredményt elérő hallgatók (tanulmányi verseny, TDK, egyéb) speciális gyakorlati képzőhelyen történő fogadása, melynek során megismerkedhetnek olyan pulmonológiai tevékenységekkel, melyeket az egyetemi képzés alatt nem, vagy nem a kellő mélységében oktatnak. Az ösztöndíjakat egy-egy egyetemen egy évben 2-2 fő nyerheti el.

  Időtartam: Az ösztöndíj 6 hetes, nyári gyakorlat idejét támogatja

  A támogatás összege: Az alapítvány 100 000 (egyszázezer) forintot biztosít támogatásként az ösztöndíjat elnyert hallgatóknak. A gyakorlaton részt vevő hallgatók szállásáról és ellátásáról a fogadó képzőhely gondoskodik.

  A pályázati kérelmet a Magyar Pulmonológiai Alapítvány Titkárságára kell küldeni (mikoss@koranyi.hu). A pályázatnak tartalmaznia kell a tüdőgyógyászatból szerzett érdemjegyet, s ki kell térni arra, ha tanulmányi versenyen, TDK konferencián, vagy egyéb tudományos rendezvényen tüdőgyógyászati témájú prezentációval szerepelt a pályázó. Külön jelezzék a pályázók, ha tüdőgyógyászati témájú publikációnak akár első szerzői, akár társszerzői voltak.

  Az ösztöndíj megpályázásának részletei a kapcsolódó dokumentumokban olvasható!

 • A Magyar Tüdőgyógyász Társaság pályázata TDK-s egyetemi hallgatók számára

  A 2019/2020-as tanévben sorra kerülő TDK konferenciákon pulmonológiai témakörben előadó hallgatók ismét pályázhatnak a Magyar Tüdőgyógyász Társaság 100 000 Ft-os támogatására.

  Az elhangzott előadás után kérjük, hogy az előadás címét és az absztraktot a konferencia programjával együtt a Magyar Tüdőgyógyász Társaság Tudományos Bizottsága elnökének, Dr. Antus Balázsnak küldjék meg e-mailben (antusb@hotmail.com), másolatban pedig a Magyar Tüdőgyógyász Társaság Titkárságának (mtt.titkarsag@koranyi.hu).

  A pályázatokat a tanév végén a Tudományos Bizottság bírálja el. Az előadások absztraktját a társaság Medicina Thoracalis c. lapjában megjelentetjük.

  Dr. Ostoros Gyula
  a Magyar Tüdőgyógyász Társaság elnöke

 • Magyar Pulmonológiai Alapítvány pályázata tudományos minősítés megszerzésének támogatására

  Határidő: 2021. március 31.

  A pályázat célja:
  Elősegíteni a tüdőgyógyászat területén tevékenykedő szakemberek számára a tudományos minősítés megszerzését. A pályázat létrehívását Prof. Dr. Magyar Pál kezdeményezte.

  A pályázó külföldi továbbképzésének ideje alatt (maximum 12 hónapig) havi 1200 Euro-nak megfelelő valuta támogatásban részesül.
  Hazai továbbképzés esetén havi 150 000 forint támogatásban részesülhet.

  A pályázat elnyerése esetén a támogatott kutatómunka időszakának a befejezését követően 24 hónapon belül a PhD munkáját megfelelő formában leadja, 48 hónapon belül megvédi a PhD tudományos fokozatot. A pályázó vállalja, hogy a támogatott kutatási időszakot követően öt éven keresztül Magyarországon a tüdőgyógyászat területén dolgozik.

  A pályázatok beadási határideje minden évben március 31.
  A pályázatokat a Magyar Tüdőgyógyász Társaság titkárságára kell beküldeni (Magyar Tüdőgyógyász Társaság, 1525 Budapest, Pf.:48).

  A pályázatok odaítéléséről a MTT Tudományos Bizottságának javaslatára a MPA Kuratóriuma dönt.

  További részleteket a kapcsolódó dokumentumban olvashat.