Ösztöndíjak, pályázatok

 • Felhívás Böszörményi Miklós-díj 2024. évi adományozására

  Határidő: 2024. április 15.

  A díj alapításának célja, hogy az alapító - a Magyar Tüdőgyógyász Társaság - kitüntesse azokat az orvosokat, akik mindennapi munkájukkal jelentősen hozzájárultak a betegellátás színvonalának emeléséhez. Munkájuk során a betegek gyógyítása mellett a velük való etikus, empatikus foglalkozást tekintették fő feladatuknak. Elsősorban a tbc, de más tüdőbetegségek ellátása, gondozása terén is kiváló munkát végeznek, vagy végeztek pályájuk során.

  A díjazás feltételei: A díjjal az a büntetlen előéletű magyar állampolgárságú orvos tüntethető ki, aki a tüdőgyógyászat területén dolgozik, vagy nyugdíjasként azon a területen dolgozott legalább tíz éven keresztül. Kiemelkedően sokat tett a hazai tüdőgyógyászat érdekében, munkássága példaértékű a következő tüdőgyógyász generációk számára. Személyiségével, tevékenységével kifejezi azt a humánus hozzáállást is, ami a magas szintű szakmai munka mellett elengedhetetlen a többnyire szegény, szociális gondokkal, egyéb társbetegségekkel is küzdő gümőkóros, illetve egyéb tüdőbetegek ellátása során.

  A díj odaítéléséről az MTT elnöksége által felkért 5 tagú bizottság előterjesztése alapján az elnökség dönt. A bizottság felé javaslatot tehetnek a díjazott személyére a tüdőgyógyászat terén tevékenykedő orvosok és szakdolgozók mellett tüdőgyógyászati betegek is.

  A díjat kétévente egy alkalommal egy személy részére lehet odaítélni. Átadására mindig az MTT nagygyűlésén, a megnyitó ünnepség keretében kerül sor. A díj plakettből, díszoklevélből és pénzjutalomból áll.

  Az indoklást is tartalmazó javaslatokat legkésőbb 2024. április 15-ig várjuk a következő címre:
  Magyar Tüdőgyógyász Társaság Titkársága
  1121 Budapest, Korányi Frigyes út 1.
  email cím: mtt.titkarsag@koranyi.hu

  További részletek a "Kapcsolódó dokumentumok"-ban.

 • Kováts Ferenc Emlékérem

  Határidő: 2024. április 15.

  A Magyar Tüdőgyógyász Társaság az emlékéremmel a korszerű magyar pulmonológiát megalapozó és iskolateremtő Kováts Ferenc munkásságának állít emléket. Kováts Ferenc professzor mindig kiemelkedő figyelmet fordított a kutatásra és a fiatal orvosok képzésére. Ennek a gondolatnak a jegyében az emlékérem is a fiatal tüdőgyógyászok szakmai elismerését szolgálja, amelynek alapítását Hutás Imre professzor kezdeményezte.

  Pályázati feltétel: 40 év alatti életkor és főállású munkaviszony a tüdőgyógyászati fekvő-, vagy járóbeteg ellátásban.

  Az emlékérem és a vele járó pályázati díj a jelölt addigi munkásságának az elismerése, ezért pályázati anyagként kérjük csatolni a szakmai életrajzot és publikációs jegyzéket. Az elbírálásban előnyben részesülnek a hazai kutatási tevékenységből származó munkák, illetve az első szerzőként jegyzett, nemzetközi folyóiratokban megjelent közleményeket bemutató pályázatok.

  A kétévente kiírt pályázatot a Magyar Tüdőgyógyász Társaság elnöksége által kijelölt bizottság bírálja el. Az érem csak egy alkalommal ítélhető oda. Az emlékérem átadására a Magyar Tüdőgyógyász Társaság nagygyűlésén kerül sor.

 • A Magyar Tüdőgyógyász Társaság pályázata TDK-s egyetemi hallgatók számára

  (Aktualizálva: 2023. szeptember)

  A 2023/2024-as tanévben sorra kerülő TDK konferenciákon pulmonológiai témakörben előadó hallgatók ismét pályázhatnak a Magyar Tüdőgyógyász Társaság 100 000 Ft-os támogatására.

  Az elhangzott előadás után kérjük, hogy az előadás címét és az absztraktot a konferencia programjával együtt a Magyar Tüdőgyógyász Társaság Tudományos Bizottsága elnökének, Dr. Antus Balázsnak küldjék meg e-mailben (mtt.titkarsag@koranyi.hu).

  A pályázatokat a tanév végén a Tudományos Bizottság bírálja el. Az előadások absztraktját a társaság Medicina Thoracalis c. lapjában megjelentetjük.

  Dr. Pápai-Székely Zsolt
  a Magyar Tüdőgyógyász Társaság elnöke

 • A Magyar Pulmonológiai Alapítvány készségfejlesztő pályázata a tüdőgyógyászat és a gyermektüdőgyógyászat területén dolgozó fiatal orvosok részére

  (Aktualizálva: 2023. február)

  A pályázat célja:
  Rangos európai, tudást és készséget gyarapító továbbképzésen (pl. ERS, WABIP, ESMO, ESOT, ESTS vagy külföldi egyetemek által szervezett nemzetközi kurzusok) való részvétel biztosítása az alábbi feltételeknek megfelelő orvosok részére.

  A támogatás összege: a mindenkori regisztrációs díj összege + 150 000 Ft (egyszázötvenezer forint).

  Az online megrendezésre kerülő kurzusok esetén a támogatás csak a regisztrációs díj összegét foglalja magába

  A pályázat beadásának feltételei:
  - a pályázónak legalább két teljes évi MTT tagsággal kell rendelkeznie igazolt tagdíjfizetéssel
  Az MTT Elnökségének és az MPA Kuratóriumának döntése alapján azon – igazolt tagsággal rendelkező - MTT tagok, akik mint rezidensek, ill. PhD nappali tagozatos hallgató orvosok, a tüdőgyógyászat területén dolgoznak, a képzés első két évében a pályázaton részt vehetnek 2 éves MTT tagság feltétele nélkül.
  - 40 év alatti életkor
  - A magyar tüdőgyógyászat ill. a gyermektüdőgyógyászat területén dolgozik
  - Alapjártasság az adott készségben azon a szakterületen, melyre a kurzus kiírása szól
  - Munkahelyi vezető ajánlása
  - A kurzus hivatalos nyelvének ismeretét igazoló okirat
  - A tervezett továbbképzésen való részvétel előzetes költségtervének (regisztrációs díj, szállás, utazás) benyújtása min. 1 hónappal a továbbképzés időpontja előtt
  - A támogatás 3 évente csak egyszer vehető igénybe.
  - A kurzus elvégzését követően a pályázónak igazolnia kell a részvételt az adott kurzuson, ill. 6 hónapon belül be kell számolnia arról, hogy miként hasznosítja a kurzuson szerzett ismereteket a klinikai munkájában.

  A pályázat beadása folyamatos, félévente legfeljebb 3 pályázat támogatható, azzal a kitétellel, hogy amennyiben ennél kevesebb pályázat érkezik be, a fennmaradó pályázati helyek átvihetők a következő félévre.

  Beküldés módja:
  Elektronikusan a Magyar Tüdőgyógyász Társaság (MTT) titkárságának ( mtt.titkarsag@koranyi.hu ), másolatban a Magyar Pulmonológiai Alapítvány (MPA) titkárságára (mikoss@koranyi.hu ).

  Döntés
  A Titkárság továbbítja a pályázatot az MTT Tudományos Bizottsága elnökéhez. Az MTT Tudományos Bizottsága, valamint a Társaság elnökének és az Ifjúsági Szekció képviselőjének javaslatára az MTT Elnökségének véleményével az MPA Kuratóriuma dönt a pályázat elnyeréséről.
  A pályázat pozitív elbírálása esetén a kifizetés a továbbképzés tervezett időpontja előtt leghamarabb 30 nappal lehetséges.

 • Magyar Pulmonológiai Alapítvány pályázata külföldi konferencián történő részvétel támogatására

  (Aktualizálva: 2023. február)

  A pályázat célja: A Magyar Pulmonológiai Alapítvány szeretné elősegíteni pályázatával a hazai tüdőgyógyászok számára a külföldi konferenciákon való szereplés lehetőségét.

  A pályázati támogatás 250 000 (kettőszáz-ötvenezer) forint, amennyiben a pályázó első szerzős, elfogadott előadással, vagy poszterrel, külföldi kongresszusi részvételhez kér támogatást.

  A pályázat feltételei:
  - legalább kétéves MTT tagság, igazolt tagdíjfizetéssel (a kétéves tagság feltétele alól mentesülnek azon MTT ill. MTSZEDE tagok, akik mint rezidensek, vagy nappali tagozatos PhD hallgató orvosok, illetve nem orvos végzettségűek - biológus, gyógytornász, gyógyszerész - a tüdőgyógyászat területén dolgoznak)
  - elfogadott első szerzős absztrakt az adott konferencián
  - a támogatás 40 éves korhatár alatt évente, 40 év felett kétévente egyszer vehető igénybe.
  - kongresszuson való részvétel utólag nem támogatható
  - betegellátó osztályok vezetői, intézményvezetők és azok helyettesei nem jogosultak támogatásra

  A pályázatot írásban kell beküldeni a Magyar Pulmonológiai Alapítvány Titkárságára (mikoss@koranyi.hu). A kérelemhez – melynek címzettje Dr. Csoma Zsuzsanna kuratóriumi elnök - csatolni kell a kongresszus megnevezését, helyszínét, időpontját, az előadás absztraktját, valamint igazolást az absztrakt elfogadásáról.

 • A Magyar Pulmonológiai Alapítvány pályázata az ERS HERMES vizsgán történő részvétel támogatására

  (Aktualizálva: 2023. február)

  A pályázat célja
  A Magyar Pulmonológiai Alapítvány pályázatával szeretné elősegíteni a hazai tüdőgyógyászatban dolgozó fiatalok számára az ERS HERMES vizsgán történő részvétel lehetőségét.

  A pályázati támogatás az adott év vizsgadíjának megfelelő összeg, melynek kifizetése sikeres vizsgát követően utólagosan történik.

  A pályázat feltételei:

  • legalább kétéves MTT tagság, igazolt tagdíjfizetéssel,
  • felnőtt ill. gyermek tüdőgyógyászati szakvizsgával, vagy a tüdőgyógyászati szakképzés utolsó évében
  • 35 év alatti kor

  A pályázatot írásban kell beküldeni a vizsga sikeres letételének évében a Magyar Pulmonológiai Alapítvány Titkárságára (mikoss@koranyi.hu). A kérelemhez – melynek címzettje Dr. Csoma Zsuzsanna kuratóriumi elnök - csatolni kell az ERS HERMES vizsga elvégzését igazoló dokumentumot, a befizetett vizsga díjáról szóló elismervényt, valamint a tüdőgyógyászati szakvizsgáról ill. a tüdőgyógyászati szakképzés utolsó évében járó pályázóknak az erről szóló igazolást.

 • Magyar Pulmonológiai Alapítvány tudományos kutatási pályázata

  Határidő: 2023. december 31.

  A pályázat célja: a Magyar Pulmonológiai Alapítvány alapító okiratában meghatározott szakmai célok megvalósításának elősegítése valamint a hazai tüdőgyógyászattal kapcsolatos tudományos kutatómunka támogatása

  A tudományos kutatási pályázat keretösszege 9 millió forint.
  Egy pályázattal maximálisan 1,5 milló forint nyerhető el.

  E pályázat beadási határidejei a következők:

  - minden év december 31.

  A pályázatot elektronikusan a Magyar Tüdőgyógyász Társaság titkárságának ( mtt.titkarsag@koranyi.hu ), másolatban a Magyar Pulmonológiai Alapítvány titkárságára ( mikoss@koranyi.hu ) szükséges elküldeni.

  További hasznos információk a kapcsolódó dokumentumokban olvashatók!

 • A MAGYAR PULMONOLÓGIAI ALAPÍTVÁNY ÖSZTÖNDÍJA EGYETEMI HALLGATÓK NYÁRI GYAKORLATI KÉPZÉSÉHEZ

  Határidő: 2024. június 30.

  Az ösztöndíj célja:

  • a tüdőgyógyászat iránt érdeklődő egyetemi hallgatók gyakorlati képzőhelyen történő fogadása, melynek során megismerkednek a pulmonológiai betegellátás gyakorlatával, valamint olyan pulmonológiai tevékenységekkel, melyeket az egyetemi képzés alatt nem, vagy nem kellő mélységében oktatnak
  • a felnőtt tüdőgyógyász utánpótlás nevelés támogatása

  Időtartam: 4 hetes nyári gyakorlat

  Évenként elnyerhető ösztöndíjak:

  • egyetemenként 2 fő
  • további 2 helyre pályázhatnak határon túli magyar hallgatók is (képzésük csak egyetemtől független képzőhelyen valósulhat meg)

  A gyakorlatot követő 4 héten belül a tapasztalatokról kérjük beszámoló benyújtását a Magyar Tüdőgyógyász Tásaság elnöksége és az Ifjúsági Szekció felé.

  A dokumentumokat a Magyar Pulmonológiai Alapítvány Titkárságának kell címezni (Mikoss Mária, mikoss@koranyi.hu)

  Jelentkezési határidő: minden év június 30.  

  További hasznos információk a kapcsolódó dokumentumokban olvashatók!